برچسب: پذیرش تغییر

ارائه روشی برای تعیین حاشیه امنیت کارایی واحدهای تصمیم گیری بر پایه مدل تحلیل پوششی …

135 5-2 خلاصه مسئله تحقیق 135 5-3 محاسبه حاشیه امنیت کارایی 137 5-3-1 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک الگوریتم 137 5-3-2 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک مدل ریاضی(با محدودیت تعداد ورودی ها و خروجی ها) 139 5-3-3 محاسبه حاشیه امنیت کارایی به کمک مدل برنامه ریزی خطی...

مدل مشارکتی در یاددهی و یادگیری

  مدل مشارکتی در یاددهی براساس محورهای زیر تأکید دارد: ایجاد کننده، یک مدل ذهنی نو برای هر موقعیت جدید به جای یادگیری دستورالعمل های کلی یکسان در موقعیتهای متعدد.استدلال در مورد الگوی کیفی و درک مستقیم به جای تجزیه و تحلیل و تعیین مقدار کیفیت و کمیت. تفکر...