بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی نقش …

جمع‌بندی یافته‌های پژوهشنتایج تحلیل‌های انجام شده در ارتباط با فرضیه‌های پژوهش به طور خلاصه به شرح زیر می‌باشند:– در بررسی فرضیه اول مبنی بر اینکه

Read more