دسترسی متن کامل – بهینه سازی یادگیری از پیام‌های چندرسانه‌ای از طریق کمینه سازی بار شناختی نقش …

توجه: حجم نمونه در تمام گروه های آزمایشی ۲۰ نفر بود.در بخش تحلیل اکتشافی داده‌ها آمارههای توصیفی مربوط به عملکرد آزمودنی‌ها در هر یک از

Read more