قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۰.۷۳، ،که، است(۰.۰۰p)، اتا،می

دانلود پایان نامه

۴۷.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۷۳
خطا ۱۲.۵۱ ۱۷ ۰.۷۳
واریانس کل ۷۳۹ ۲۰

با توجه به جدول۴-۷،شرایط اثر معناداری بر نمرات پس آزمون داشته است(۰.۰۰p) ،که با درنظرگرفتن مجذور اتا،می توان گفت ۷۳ درصد این تغییرات ناشی از

  تحقیق درموردرسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید