منابع پایان نامه درمورد rate، the، %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%، row

tion , cr=cross over rate ,mr=mutation rate
%%%%%%%%%% rr=reversion rate ; np is odd %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
max.fitnes=0;
np=25;
ng=150;
cr=0.9;
mr=0.1;
rr=0.05;
%%%%%%%%%%ip=initional population %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% the first is for pressure in Cathode side
% the second row is for

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *