دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان …

3- ارتباطات رسمی بر مدیریت دانش درشرکت مخابرات استان کردستان موثر میباشد.4- ارتباطات غیر رسمی بر مدیریت دانش درشرکت مخابرات استان کردستان موثر میباشد.1-6- تعریف

Read more

سایت مقالات فارسی – اثر افزودن پودر تفاله خشک مرکبات بر عملکرد تولیدمثلی مرغ های مادر گوشتی …

4-2-11- شاخص شکل تخممرغاثر جیره، زمان و برهمکنش جیره و زمان بر شاخص شکل تخممرغ معنیدار نبود(جدول 4 – 1).4-2-12- pH زردهاثر جیره برpH زرده معنیدار بود؛

Read more