تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- قسمت ۹

رفتارهای همکارانه و مشارکتی یا همان رفتارهای شهروندی سازمانی باعث می گردد که مدیریت خاصکاهش یابد و امکان خود مدیریتی افزایش پیدا کند.بدین سان توانایی

Read more

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۴

۵-۳- عوامل حفظ روابط سازنده اجتماعی ۸۳۵-۳-۱- ادب در گفتار ۸۳۵-۳-۱-۱- سکوت وکم صحبتی ۸۳۵-۳-۱-۲- سنجیده سخن گفتن ۸۴۵-۳-۱-۳- به موقع سخن گفتن……………………………………………………………………………….۸۴۵-۳-۱-۴- راست گویی وصداقت…………………………………………………………………………..۸۵۵-۳-۱-۵-

Read more