قاصدک

منابع پایان نامه درمورد and، of، ISBN، اندیشه،

two-phase flow and transport model for the cathode of PEM fuel cells. J Heat and Mass Transfer 2002;45:2277-87.
[۱۹] مهدی، علیرضا، مقدمه ای بر الگوریتم های ژنتیک وکاربردهای آن، انتشارات ناقوش اندیشه، ISBN : 964-377-241-1 ، چاپ دوم، ۱۳۸۶
[۲۰] Garcia S. Experimental design optimization and thermophysical parameter estimation of

  پایان نامه درمورد of، and، ۱۱۷، water

دیدگاهتان را بنویسید