قاصدک

منبع پایان نامه درباره (۳-۳)، جدول۳-، atm، hr

آوردن زمان بهینه آزمایشها در زمانهای ۱۰۰،۲۰۰،۳۰۰،۴۰۰ ،۵۰۰ دقیقه اندازه گیری شده و همچنین منبع نور مرئی نور بیکران خورشید بوده است. در همهی این آزمایشها سعی بر این شد که شرایط ثابت بماند و شرایط کار در جدول (۳-۳) آورده شده است.

جدول۳- ۳- شرایط انجام آزمایش
زمان
hr
حجم محلول
ml
فشار
atm
رطوبت
%
دما
C
غلظت

  منبع تحقیق با موضوع courses، whether، provide، Descriptive

دیدگاهتان را بنویسید