قاصدک

پایان نامه درمورد بنفش، ماوراء، ماوراءبنفش، شود]۱۹[.

بود:
نقره / ماوراءبنفش منگنز/ ماوراء بنفش مس/ ماوراءبنفش آهن / ماوراء بنفش
فرآیند فنتون می تواند برای افزایش حذف رنگ از فاضلاب در طرح تصفیه فاضلاب استفاده شود]۱۹[.
حذف رنگ از فاضلاب نساجی با استفاده از همه سلول های باکتریایی:
تاثیر سلول های باکتریایی

  منبع پایان نامه درباره و...، آبی،، احتراقی،، سل-ژل،

دیدگاهتان را بنویسید