قاصدک

منابع پایان نامه درمورد 
of، the، CR,، Supramaniam

منابع پایان نامه درمورد of، the، CR,، Supramaniam

|

۲۰۰۴;۲۹:۳۸۱-۹۱. Santarelli MG, Torchio MF. Experimental analysis of the effects of the operating variables on the performance of a single PEMFC. J Energy Convers Manage 2007;48:40-51. Ticianelli EA, Derouin CR, Supramaniam Srinivasan. Localization of platinum in low catalyst loading electrodes to attain high power ... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد 
Power، Sources، fuel، Diffusion

پایان نامه درمورد Power، Sources، fuel، Diffusion

|

layer in a proton exchange membrane fuel cell. J Power Sources 1999;77:17-27. Jordan LR, Shukla AK, Behrsing T. Diffusion layer parameters influencing optimal fuel cell performance. J Power Sources 2000;86:250-4. Motupally s, Becker AJ, Weidner JW. Diffusion of Water in Nafion 115 Membranes. J Electrochem. soc. ... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره 
CuO,ZnO، لیتر)، ۱مولار، استات.

منبع پایان نامه درباره CuO,ZnO، لیتر)، ۱مولار، استات.

|

مخلوط کردن مکانیکی محلول های مورد استفاده را ساخته شد که شرح آن در جدول(۳-۲) آمده است. در این روش به جای استفاده از نانوذره ، از پیش ماده تولید نانو ذرات CuO,ZnO استفاده شده است که پیش ماده... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
پیش آزمون

دانلود پایان نامه ارشد درمورد پیش آزمون

|

۱ ۱۶.۱۹ ۲۱.۹۹ ۰.۰۰ ۰.۵۶ پیش آزمون ۵.۵۸ ۱ ۵.۵۸ ۷.۵۸ ۰.۰۱ ۰.۳۰ شرایط ۳۴.۷۹ ... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع 
the، and، T.Test، of

منبع تحقیق با موضوع the، and، T.Test، of

|

were conducted to calculate frequency and percentage of each section of questionnaires. (From Wikipedia, the free encyclopedia). T.Test and one way ANOVA are the two analytical procedures which used in order to the gather data in this study. According to Hatch and Farhady (1982) T.Test is probably the most widely used ... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه با موضوع 
بهزیستی روانشناختی

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

|

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف: این پرسشنامه توسط ریف در سال (۱۹۸۹) به منظور اندازه‌گیری مقیاس‌های بهزیستی روانشناختی ساخته شد. ریف و کینر (۱۹۸۹) این الگو را پیشنهاد کردند که توسط... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد 
pH،، اسپکتوفتومتر، ?max، =۶۵۶n

پایان نامه درمورد pH،، اسپکتوفتومتر، ?max، =۶۵۶n

|

دقیقه محلول به طور یکنواخت هم خورد . این عمل در pHهای مختلف از ۱ تا ۱۱ تکرار شد ، دما در تمام موارد دمای محیط یعنی ۲۰ درجه بود،بعد از صافی نمودن نمونه در دستگاه اسپکتوفتومتر در ?max =656n... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع 
courses، whether، provide، Descriptive

منبع تحقیق با موضوع courses، whether، provide، Descriptive

|

streak. The GPA doesn’t tell you whether the student was in difficult courses or easy ones, or whether they were courses in their major field or in other disciplines. Even given these limitations, descriptive statistics provide a powerful summary that may enable comparisons across people or other units. Descriptive... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد 
and، of، fuel، ۵۰۰W

پایان نامه درمورد and، of، fuel، ۵۰۰W

|

densities in SPE fuel cells. J Electroanal Chem 1988;251:275-95. Wahdame B, Candusso D, Kauffmann JM. Study of gas pressure and flow rate influences on a 500W PEM fuel cell, thanks to the experimental design methodology. J Power Sources 2006;156:92-9. Marr C, Li X. Composition and performance modelling of catalyst ... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
درمان شناختی- رفتاری، میانگین مجذورات، درمان دارویی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، میانگین مجذورات، درمان دارویی

|

افسردگی تأثیر دارد. جدول شماره ۴-۷:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان ترکیبی (درمان شناختی- رفتاری توأم با درمان دارویی) در کاهش افسردگی بر اساس دماسنج خلق گروه آزمایش منبع اثر ... دنباله مطلب