قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع 
سبک هویت، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه با موضوع سبک هویت، ضریب همبستگی

|

که ضریب همبستگی بین سبک هویت اطلاعاتی و همه خرده مقیاس های بهزیستی روانی مثبت و معنا دار است به استثنای خویشتن پذیری که رابطه اش بیا سبک هویت اطلاعاتی مثبت بوده ولی معنا دار نیست.سبک... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد 
شناساگر، الکتروشیمیایی، داشت.ارزیابی، ایزوترم

پایان نامه درمورد شناساگر، الکتروشیمیایی، داشت.ارزیابی، ایزوترم

|

مطابقت خوبی با ایزوترم فرندلیچ داشت.ارزیابی داده های تجربی نشان داد که جذب سطحی نیکل از معادله شبه درجه دوم پیروی می کند. ماتریس های پلیمری رسانا به عنوان یک موضوع مفید و جالب برای... دنباله مطلب

منابع پایان نامه درمورد 
کاتد، (۵-۸)، آند،، (۵-۷)

منابع پایان نامه درمورد کاتد، (۵-۸)، آند،، (۵-۷)

|

همچنین در این دو شکل میتوان به افزایش راندمان به ازای فشارهای جزیی آند و کاتد اشاره کرد که گرچه هر دو روند صعودی دارند ولی شیب افزایش منحنی در شکل (۵-۷) به دلیل حساسیت عملکرد پیل سوختی... دنباله مطلب

منابع پایان نامه ارشد با موضوع 
همسان سازی

منابع پایان نامه ارشد با موضوع همسان سازی

|

فعالیت عضلات ذوزنقه فوقانی،ذوزنقه میانی،ذوزنقه تحتانی ،دلتوئید خلفی، دلتوئید میانی، دلتوئید قدامی و عضله فوقخاری با استفاده از EMG مورد ارزیابی قرار گرفت. در این فصل نتایج به دست... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع 
the، article، introductions.، Connor,

منبع تحقیق با موضوع the، article، introductions.، Connor,

|

introductions, collectively known as the Create a Research Space (CARS) model, is presented in Table2.1. The model shows the preferred sequence of move types and steps, which are largely predictable in research article introductions. Connor, Davis& De Rycker (1995) defines Moves as the means to identify textual... دنباله مطلب

پایان نامه درمورد 
الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

|

به صورت خلاصه بیان شده و سپس پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات ارائه شده است. ۶-۱ نتیجه گیری در پژوهش حاضر به بهینه سازی پارامترهای پیل سوختی پلیمری پرداخته شده است. یکی از قویترین و... دنباله مطلب

منبع پایان نامه درباره 
کوانتمی، شود]۱۹[.، زدایش،

منبع پایان نامه درباره کوانتمی، شود]۱۹[.، زدایش،

|

کاربردهای فوتوکاتالیستی در نانوذرات روی اکسید نسبت سطح به حجم افزایش یافته این خود عاملی برای بالا رفتن شمار جایگاه های فعال کاتالیستی و به تبع آن زدایش بهتر مواد آلی از آبهای آلوده... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه ارشد درمورد 
درمان شناختی- رفتاری، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، درمان دارویی

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، درمان شناختی – رفتاری، اختلال افسردگی، درمان دارویی

|

آزمون ۱۱.۳۰ ۲.۸۶ ۲۱.۱۰ ۵.۸۰ جدول شماره ۴-۲ میانگین و انحراف استاندارد نمرات پرسشنامه افسردگی بک در درمان شناختی – رفتاری،درمان دارویی و درمان ترکیبی در کاهش افسردگی مراجعین زن... دنباله مطلب

دانلود پایان نامه با موضوع 
دانشجویان، دانشجویان پزشکی، سبک های هویت

دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، دانشجویان پزشکی، سبک های هویت

|

دانشجویان پزشکی به خصوص در دوران کارورزی پایین است. مطالعات آتی باید کارایی روش‌هایی نظیر برنامه‌های افزایش خود-آگاهی، تشویق کردن دانشجویان به بیشتر فعال بودن از نظر اجتماعی و... دنباله مطلب

منبع تحقیق با موضوع 
article، move، of، the

منبع تحقیق با موضوع article، move، of، the

|

that defined the rhetorical structure of research article introductions. A closer examination of swales’ move structure, or framework, for these introduction helps elucidate the interaction between moves and steps in performing communicative functions in scientific texts. Swales’ three move schema for article ... دنباله مطلب