قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، میانگین مجذورات، اختلال افسردگی

دانلود پایان نامه

کاهش افسردگی مراجعین زن باتشخیص اختلال افسردگی تأثیر دارد.
جدول شماره ۴-۳:تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی بر اساس دماسنج خلق گروه آزمایش
منبع اثر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا ۸.۰۶

  پایان نامه با کلمات کلیدیصدا و سیما، تحول فرهنگی، منزلت اجتماعی

پاسخی بگذارید