قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی، دانشگاه تهران، همسانی درونی، هنجاریابی

دانلود پایان نامه

(۲۰۰۵) همسانی درونی خرده مقیاس‌ها را مناسب و آلفای کرونباخ آنها را بین ۷۷/۰ تا ۹۰/۰ یافته است. زنجانی طبسی در سال (۱۳۸۳) آزمون بهزیستی روانشناختی را بر روی دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی نمود و با روش همسانی درون پایایی را برای کل آزمون بهزیستی روانشناختی برابر ۹۴/۰ و برای خرده مقیاس‌های آن بین ۶۲/۰ تا ۹۰/۰ گزارش می‌کند اعتبار

  پایان نامه درمورد of، Hydrogen، Energy، performances.

پاسخی بگذارید