قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، بهزیستی روانشناختی، کیفیت زندگی

دانلود پایان نامه

از ارائه توضیحات کلی در مورد هدف آزمون و اهمیت انجام چنین پژوهشی،پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شد و با جلب همکاری آنها در بین دانشجویان قرار گرفت.و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه ها را تکمیل نمایند.که ابتدا دانشجویان پرسشنامه بهزیستی روانشناختی و سپس پرسشنامه مهارت های مقابله ای و در آخر پرسشنامه کیفیت زندگی را تکمیل نمودند.در

  دانلود پایان نامه با موضوع r=0/73، آزمایی، آمد.دهقانی(۱۳۷۲)، ۹۰/۰

پاسخی بگذارید