قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع کیفیت زندگی، سبک های مقابله، سبک های مقابله ای، سلامت جسمانی

دانلود پایان نامه

است.در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سبک های مقابله ای ۶۶/۰ گزارش شده است.
۳-۵-۳-پرسشنامه کیفیت زندگی
به منظور اندازه گیری کیفیت زندگی دانشجویان از پرسشنامه کیفیت استفاده گردید. این پرسشنامه دارای ۲۶ سؤال است. که WHO زندگی ۲ سؤال اول صرفاً حیطه کلی کیفیت زندگی را ارزیابی می کند و ۴
حیطه سلامت جسمانی، سلامت روانی،

  پایان نامه درمورد دوغاب، فروپاشی، شد]۱۸[.، آبکی

پاسخی بگذارید