منابع تحقیق درمورد ارزش افزوده، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام

تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته شده است. (تاتیسچی ۳۴وبلاچاندر،۱۴۳،۲۰۰۸)
در ادامه به مهمترین و متداول ترین الگوها و مدل‌های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد اشاره می‌گردد.

۲-۳-۱ نرخ بازده سرمایه۳۵ ، برگشت حقوق صاحبان سهام۳۶ ، بازده اصل سرمایه۳۷ و مشتقات آنها
نرخ بازده سرمایه یا برگشت سرمایه، برگشت حقوق صاحبان سهام و بازده اصل سرمایه و مشتقاتشان بعضی از شاخص های مالی هستند که اکثراً توسط شرکت ها برای ارزیابی نتایج تجاری شان استفاده می شود (وستون وبریگام،۱۳۸۶).
نرخ بازده سرمایه مهم ترین ارزیابی برای سرمایه گذار است، چون نسبت بازده سود تجارت را محاسبه می کند و به عنوان شاخصی برای سرمایه گذار است. برگشت حقوق صاحبان سهام معیار مهمی برای نشان دادن میزان درآمد هر سهم می باشد که با تقسیم سود خالص شرکت (در آمد ) به حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. در عوض آنهایی که توسط سرمایه گذاران عهده دار شدند تا سود را به عنوان نسبتی از برابری تولید ارزیابی کنند، دیدگاه مدیر را اتخاذ می کنند. بازده اصل سرمایه متغیری است که به دارایی ها در محدوده کنترل مستقیم مدیر باز می گردد. (سایمونز۳۸ ،۲۰۰۰) .

۲-۳-۱-۱ ارزش افزوده اقتصادی۳۹(EVA)
مدل ارزش افزوده اقتصادی توسط شرکت استرن استوارت و شرکا۴۰ برای تصحیح خطای حسابداری عمومی از طریق تشخیص صریح این که وقتی مدیران سرمایه را به خدمت میگیرند باید برای آن هزینه بپردازند، ایجاد شد. با احتساب اینکه تمام هزینه های سرمایه، از جمله هزینه برابری ارزش افزوده اقتصادی در هر دوره گزارشی نشان می دهد میزان ثروت یک تجارت تولید شده یا از بین رفتن ثروت است(تاتیسچی وبلاچاندر،۱۴۱،۲۰۰۸).
به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی قصد دارد سود را به شکل سهامداران تعریف کند. ارزش افزوده اقتصادی به مدیران کمک می کند تا دو اصل اساسی مالی را در تصمیم گیری شان لحاظ کنند. اولین اصل این است که هدف مالی هر شرکت باید حداکثر کردن ثروت سهامدار باشد. دوم این است که ارزش یک شرکت بستگی به میزانی دارد،که سرمایه گذاران انتظار دارند سود آتی از هزینه سرمایه بیشتر شود یا کمتر شود. به این معنی که افزایش شدید در ارزش افزوده اقتصادی باعث افزایش در ارزش افزوده یک شرکت می شود.
ارزش افزوده اقتصادی انجام احتمالی را با بهره گرفتن از ارزیابی مالی از بین می برد که تصمیم گیری را با تمرکز اصول رایج متصل و مرتبط می کند.که چطور ارزش افزوده اقتصادی را ارتقاء دهیم؟ به این صورت، ارزش افزوده اقتصادی یک سیستم مدیریت مالی است که زبان عمومی برای کارکنان در تمام پست های عملیاتی و کارکنان را ارائه می دهد و این امکان را فراهم می آورد که تمام تصمیمات مدیریتی نمونه گیری، کنترل، مطرح و به شکل مطابقی جبران شوند.(همان منبع ،۱۴۲)

۲-۳-۱-۲ قیمت گذاری بر مبنای فعالیت ۴۱
قیمت گذاری بر مبنای فعالیت برای بیان ضعف های سیستم های تعیین قیمت بر مبنای میزان محرک نوعی معرفی شد. این ایده در پایه این نمونه است که فعالیت های یک شرکت در جهت پشتیبانی تولید و حمل وانتقال کالا و خدمات باید هزینه های محصول را در نظر بگیرد (کوپر۴۲ و کاپلان، ۲۰۰۴).
این روش شناسی می تواند منجر به ارزیابی های اساساً مختلفی از هزینه ها و سوددهی محصول نسبت به رویکردهای ساده دیگر شود که باعث تصمیم گیری های استراتژیک دقیق تر با سوددهی بیشتر در مورد طراحی محصول، قیمت گذاری، بازاریابی و مونتاژ و همچنین پیشرفت های پیوسته عملی شود. روش شناسی قیمت گذاری بر مبنای فعالیت مبنایی برای ایجاد و گسترش آتی مدیریت بر مبنای فعالیت را در چارچوبی برای مدیریت ارزیابی عملکرد براساس کنترل فعالیت ها به واسطه دیدگاه هزینه و روند ارائه می دهد. (تاتیسچی و بلاچاندر،۱۴۳،۲۰۰۸)

۲-۳-۱-۳ آنالیز ارزیابی استراتژیکی و تکنیک گزارش دهی۴۳
آنالیز ارزیابی استراتژیکی و تکنیک گزارش دهی، که توسط ونگ لابوراتوریز۴۴ ایجاد شد اولین تلاش برای ایجاد یک سیستم ارزیابی یکپارچه است. این نمونه که به هرم عملکرد هم معروف است از چهار مرحله تشکیل شده است. در بالای هرم ماموریت یکی شده وجود دارد ، که از جانب سطوح پایین تر حمایت می شود و از واحدهای تجاری استراتژیکی، سیستم های عامل تجاری و دپارتمان ها و مراکز کاری تشکیل شده است. این نمونه از ارزیابی های داخلی و خارجی عملکرد استفاده می کند. اهداف به سمت پایین هرم تفسیر می شوند (برگردانده می شوند) در حالیکه مقیاس ها به سمت بالا هستند در نتیجه استراتژی ها را به عملیات ها متصل می کنند.(تاتیسچی وبلاچاندر،۱۴۳،۲۰۰۸). در پایین هرم چهار تغییر نسبت اهرمی مشخص می شود: کیفیت، حمل و نقل، زمان روند وهزینه. در این مدل همچنین ایده ای جالب حلقه های عملکرد را معرفی می کند که سیستمی از بازخوردهای بین سطوح مختلف هرم است.

۲-۳-۱-۴ ارزیابی های عملکردی پشتیبانی(حمایتی)۴۵
ارزیابی های عملکرد پشتیبانی که توسط کیگان ۴۶ و دیگران (۱۹۸۹) بوجود آمد اولین مدل است که مفهوم ارزیابی های متعادل را مطرح می کند، آنها با در نظر داشتن اینکه ارزیابی ها از استراتژی مشتق می شوند، هرمی شبیه به مدل آنالیز ارزیابی استراتژیکی و تکنیک گزارش دهی درست کردند که در آن ارزیابی ها سلسله مراتبی و جامع هستند. ابتکارات این مدل بواسطه طبقه بندی ارزیابی ها در یک ماتریس متعادل که ارزیابی ها را بصورت هزینه و غیر هزینه وخارجی یا داخلی دسته بندی کرده ، نشان داده شده است، که نیاز ب
ه تعادل میان این ابعاد را نشان می دهد. نویسندگان براهمیت این که ارزیابی های عملکردی باید براساس درک کامل رابطه هزینه و رفتار هزینه باشد، واینکه بودجه بندی و گزارش ها باید مستقیماً به سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت مرتبط باشد تاکید دارند.

۲-۳-۱-۵ چارچوب پیامدها ونتایج ۴۷
چارچوب عامل پیامدها و نتایج توسط فیترزالد و دیگران۴۸ (۲۰۰۹) بعنوان سیستم ارزیابی عملکرد برای صنعت تجاری خدماتی ایجاد شد. ویژگی اصلی این مدل دسته بندی ارزیابی های عملکردی در مقیاس های برآیند است مثل آنهایی که مرتبط با عملکرد رقابتی و مالی هستند و مقیاس های عامل تعیین کننده مثل آنهایی که مرتبط با انعطاف پذیری استفاده از منبع، ابتکار و کیفیت خدمات هستند.(فیترزالد و دیگران ،۲۰۰۹)
این مفهوم که عوامل تعیین کننده به نتایج کمک می کند، بر مفهوم قدیمی تر شاخص های هدایت کننده و کند کننده مقدم است. این مدل هم بر عوامل خارجی وهم بر عوامل داخلی تمرکز دارد و مقیاس های مالی وغیر مالی را یکپارچه می کنند. این مدل همچنین توسط سیستم کنترل بازخورد جلو برنده کار پشتیبانی می شود. (تاتیسچی وبلاچاندر،۱۴۴،۲۰۰۸).
۲-۳-۱-۶ بازگشت به رویکرد کیفی۴۹
بازگشت به رویکرد کیفی توسط روست۵۰وهمکاران (۱۹۹۵) برای کمک به اجرای تلاش کیفی شرکتها پیشنهاد شد. نویسندگان با این عقیده که ابتکارات کیفیت به هم تراز کردن سرمایه شان به زمینه های مالی نیاز دارند وچارچوبی براساس چهار فرضیه پیشنهاد کرده اند: کیفیت سرمایه است، تلاش های کیفی باید از نظر اقتصادی قابل حساب باشند،این احتمال وجود دارد که هزینه بسیار زیادی بر کیفیت صرف شود واین که تمام هزینه های کیفیت به صورت برابر صحیح نیستند. این چارچوب همچنین روند ارتقائی را پیشنهاد می دهد و چند ارزیابی عملکرد را که باید کنترل شوند تثبیت می کند.(تاتیسچی وبلاچاندر،۱۴۵،۲۰۰۸).

۲-۳-۱-۷ چارچوب ارزیابی عملکرد کمبریج۵۱
در سال ۱۹۷۸ و به دنبال مطالعات انجام شده در وزارت بازرگانی امریکا درباره علل توفیق ژاپن در مقایسه با امریکا، جایزه ملی کیفیت امریکا تهیه و با توجه به نقش «مالکوم بالدریج» در تهیه آن، به نام جایزه ملی کیفیت «مالکوم بالدریج» نام‌گذاری شد. چارچوب ارزیابی عملکرد کمبریج که توسط نیلی و دیگران۵۲ (۱۹۹۶) بوجود آمد، این مدل برای اجرای سیستم های ارزیابی عملکرد پیشنهاد می شود. این مدل نوعی استراتژی ارزیابی عملکرد سازمانی را معرفی می کند که بطور معمول در صنعت، خدمات و بازرگانی، بهداشت و درمان وبخش های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد(جامسک،۵۳۲۰۰۴).
این جایزه به منظور ارتقای آگاهی افراد نسبت به کیفیت، درک نیازمندی های تعالی کیفیت و کسب اطلاعات درباره استراتژی های کیفیت و مزایای آن ایجاد شده است(بوهرایز۵۴،۳۲،۱۹۹۵). مدل بالدریج برمبنای خودارزیابی سازمانی به تحول و تعالی سازمانی اقدام می ورزد و بر تغییر وتلاش درونی سازمانها تأکید فراوانی دارد(ملکی و همکاران،۶۷،۱۳۸۹).
نیلی و دیگران این مدل را متشکل از سه مرحله اصلی پیشنهاد می کنند. طراحی ابزارهای عملکرد، اجرای ارزیابی عملکرد و استفاده از ارزیابی های عملکرد .آنها براین موضوع توجه داشته اند که مراحل مذکور مفهومی و ادارکی اند و می توانند هم پوشانی داشته باشند چون ارزیابی های فردی مختلفی در درصدهای مختلف اجرا می شوند (نیلی و دیگران، ۱۹۹۶).
مزیت نسبی مدل بالدریج نسبت به سایر الگوهای تعالی در این است که این الگو جهت ارزیابی موسسات گوناگون، چک لیست های جداگانه ای دارد، در حالی که سایر الگوها از چک لیست واحدی به منظور ارزیابی تمامی موسسات استفاده می کنند.(ملکی و همکاران،۶۷،۱۳۸۹).
معیارهای مدل مالکوم بالدریج بر مبنای مجموعه‌ای از ارزش‌ها و مفاهیم کلیدی تدوین شده‌اند که عبارتند از:
۱٫ رهبری دوراندیش
۲٫ برتری مشتری‌مدار
۳٫ یادگیری شخصی و سازمانی
۴٫ ارزش دادن به کارکنان و شرکاء
۵٫ تحرک و چالاکی
۶٫ تمرکز بر آینده
۷٫ مدیریت نوآوری
۸٫ مدیریت برمبنای حقیقت
۹٫ مسئولیت‌های عمومی و شهروندی
۱۰٫ تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش

۱۱٫ دیدگاه سیستمی(غلامی، نور علیزاده، ۱۳۸۱، ۳۲).

۲-۳-۱-۸ سیستم ارزیابی عملکرد پویا۵۵
سیستم ارزیابی عملکرد پویا توسط بیتیتسی۵۶ و دیگران (۲۰۰۰) ارائه شده است. این مدل اصلاحیه ای از سیستم ارزیابی عملکرد یکپارچه است. بیتیتسی و دیگران مشخصاتی که هم چارچوب وهم جایگاه تکنولوژی اطلاعات باید داشته باشند را مشخص کردند. با توجه به چارچوب آنها الزام های سیستم کنترل خارجی، سیستم کنترل داخلی، یک مکانیزم های بازنگری، سیستم توسعه و چند ویژگی خاص شاخص های عملکردی را تعیین می کنند. (بیتیتسی و دیگران، ۲۰۰۰)
با توجه به جایگاه تکنولوژی اطلاعات، آنها الزامات زیر را تعیین می کنند. سیستم اطلاعاتی اجرایی، باید تمام عناصر چارچوب را همسان کند، سیستم تجاری موجود را یکپارچه و مدیریت عملکرد را تسهیل بخشد. این مدل که توسط نویسندگان پیشنهاد شد یک ویژگی منحصر به فرد دارد: روشی است برای کسب روابط کیفی علت و معلولی میان شاخص ها، این فرایند با بهره گرفتن از مدل کیفی برای سیستم ارزیابی عملکرد توسعه داده شده است (بیتیتسیو دیگران ،۲۰۰۰).

۲-۳-۲ رویکردهای ارزیابی عملکرد
۲-۳-۲-۱ رویکرد تولید
رویکرد تولید موفقیت واحدها را در تولید، سپرده ها، وام ها و سایر محصولات با بهره گرفتن از بعضی منابع مثل پرسنل و سایر مخارج اندازه گیری می کند. رویکرد سوداوری، کارایی
استفاده از منابع را برای به حداکثر رساندن سود یک واحد اندازه گیری می کند(ایکان۵۷وکاله،۸۸۹،۲۰۱۱).
رویکرد تولید در بین بسیاری از مطالعات گذشته مورد بررسی قرارگرفته است. استفاده از رویکرد تولید برای مدلسازی شرکت خدمات مالی بوده است. تحت رویکرد تولید، شرکتها و موسسات به عنوان نهادهایی در نظر گرفته می شوند که از کار و سرمایه برای تولید سود استفاده می کنند و هم ورودی ها و هم خروجی ها معمولا به عنوان اندازه های فیزیکی در نظر گرفته می شوند نه مقادیر پولی؛ در حالی که در رویکرد واسطه گری، سپرده ها و سایر وجوه به وام ها تبدیل می شوند. رویکرد تولید عموما برای مطالعات در سطح مشتری در سطح واحد انجام می شوند در حالی که مدیران واحد ها عملا کنترل کمی بر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری یا تامین بودجه دارند. در عمل ممکن است بیش از حد بر تمایزات رده بندی تاکید شده باشد) دارل۵۸ ودیوید،۹،۲۰۱۲).
۲-۳-۲-۲

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *