قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

دانلود پایان نامه

تثبیت کووالانسی واکنشگر تیازول زرد بر روی فیلم شفاف تریاستاتسلولز ساخته شد که قبل از استفاده با محلول پتاسیمهیدروکسید هیدرولیز شده بود. محدوده پاسخ این حسگر۵/۱۳-۱۲=pH گزارش شده است که در این ناحیه الکترود شیشهای خطای قلیایی دارد. زمان پاسخ سریع، پایداری بالا، حساسیت زیاد، تکرارپذیری بالا، و ساخت آسان از مزایای این حسگر ذکر شده

  دانلود تحقیق با موضوع تحلیل داده

پاسخی بگذارید