قاصدک

منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

دانلود پایان نامه

به صورت خلاصه بیان شده و سپس پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات ارائه شده است.

۶-۱ نتیجه گیری
در پژوهش حاضر به بهینه سازی پارامترهای پیل سوختی پلیمری پرداخته شده است. یکی از قویترین و پرکاربردترین الگوریتمهای بهینهسازی، الگوریتم ژنتیک میباشد که از این الگوریتم به عنوان ابزار بهینه سازی استفاده شده است. متاسفانه الگوریتم ژنتیک

  منابع و ماخذ پایان نامه رگرسیون، رگرسیون خطی، شبکه عصبی، چند متغیره

دیدگاهتان را بنویسید