منبع تحقیق با موضوع number، of، a، the

reduces lots of data into a simpler summary. For instance, consider a simple number used to summarize how well a batter is performing in baseball, the batting average. This single number is simply the number of hits divided by the number of times at bat (reported to three significant digits). A batter who is hitting .333 is

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *