قاصدک

منبع پایان نامه درباره ، ایزوپروپانول، کامل،آن، ۱۵میلی

دانلود پایان نامه

حرارت دادن به شدت هم می زنیم.
با ریختن آب درون یخ ، حمام آب یخ تهیه کرده و ۲۵ میلی لیتر ایزوپروپانول رادر یک ارلن ریخته و درون این حمام قرار می دهیم.
پس از حل شدن محلول مرحله ۲ به طور کامل،آن را به ۱۲ میلی لیتر ایزوپروپانول سرد اضافه می کنیم.
۱۵میلی لیترمحلول ۰۵/۰ مولار سود در آب تهیه کرده و در حمام آب یخ قرار می دهیم.

  منابع پایان نامه درمورد ، Anode، ip(2,ij)=1.5، ip(2,ij)=1

دیدگاهتان را بنویسید