منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مزیت رقابتی، حمل و نقل

تا یک مکانیسم سببی پاسخگو به خلق مزیت رقابتی پایدار را شناسایی کند. به عبارت دیگر در چارچوب این دیدگاه، ارتباط بین منابع و صلاحیتها از یک طرف و ارتباط مزیت رقابتی و موفقیتها از طرف دیگر، توضیح داده نمیشود.
مسیر منبعپایه، اهمیتی به اثر تصمیمات گذشته بر روی رفتار واقعی بنگاه نمیدهد.
در فرآیندهای تصمیمگیری، مدیران به ابزارهای تخصصیتری نیاز دارند؛ اما مشخص نیست که چگونه تحلیل مزیت رقابتی میتواند برای رفع این نیاز مؤثر باشد (راسخی، ۱۳۸۷).
دیدگاه منبعمدار به این نکته توجه نمیکند که ممکن است بنگاه در برخی ظرفیتهای مرکزی در مقایسه با رقبا بالاتر باشد؛ در حالی که در برخی دیگر نسبت به آنان در سطح پایینتری قرار گرفته باشد. برای مثال ممکن است بنگاه دارای مزیت تکنولوژیکی باشد و در عین حال تجربه بازاریابی کمی داشته باشد (آلمووهاشای، ۲۰۰۴).
به هر حال تئوری منبعپایه نمیتواند به طور کامل مزیت رقابتی و فعالیتهای بنگاه را توضیح دهد. سرانجام اینکه، عمده تحقیقات درباره دیدگاه منبعپایه در سطح مفهومی بوده است. در نتیجه، مطالعات تجربی بر پایه دیدگاه منبعپایه با مشکلاتی در رابطه با اندازهگیری مواجه میشوند (راسخی، ۱۳۸۷).

۲-۱۵-۳- تئوری شومپترین:
شومپیتر (۱۹۳۴ و ۱۹۵۰) بیان میکند که رقابت، پایدار و قابل پیشبینی نیست. بر اساس تئوری شومپیتر، برنامهریزی باید برای پیشبینی شوکهای وارده بر صنعت صورت گیرد؛ اما به دلیل تغییرپذیری محیط، هیچگاه این شوکها به طور کامل پیشبینی نمیشوند. به عبارت دیگر، این تئوری معمولاً محیط را بی ثبات در نظر میگیرد. در این چارچوب، هر بنگاه باید استراتژیاش را بر اساس منابع، فرصتها و تهدیدهای محیط پایهریزی کند. تئوری شومپترین بیان میکند که تحوّلاتی در محیط وجود دارد که تصادفی هستند و این دگرگونیها، تغییرات غیرقابل پیشبینی را در تهدیدها و فرصتهای بنگاه ایجاد میکنند. این شوکها همچنین میتوانند ارزش منابع را تغییر دهند. به دلیل این شرایط، تئوری مذکور به آسانی قابل تبدیل به یک تفکر استراتژیک نبوده است چون هیچ تصوری از یک سطح پایدار ثابت که به بنگاه اجازه دهد تا تهدیدها و فرصتها را پیشبینی کند و به آنها پاسخ دهد، وجود ندارد (راسخی، ۱۳۸۷).
اصل اساسی تئوری شومپترین، نوآوری است. شومپیتر عنوان میکند که ابتکارات عنصر پویای اساسی در تمامی ابعاد اقتصادی است. نوآوری شومپترینی را میتوان به صورت تغییر در روشهای عرضه کالا مانند معرفی کالاها یا روشهای جدید تولید، ایجاد بازارهای جدید، تسخیر منابع جدید به شکل مواد خام یا کالاهای نیمه صنعتی یا اعمال یک سازمان جدید مثل خلق انحصار یا شکستن آن تعریف کرد (برو، ۲۰۰۰). بر اساس تئوری شومپیتر، نوآوریها با یک وقفه کوتاه زمانی ایجاد میشوند و موجب مزیت هزینهای یا مزیت کیفیت در صنعت میشوند. نوآوری شومپترین به شکلی مختلف مطرح شده است، اما در مجموع، ویژگیهای نوآوری شومپترین عبارتند از: (راسخی، ۱۳۸۷).
مبتنی بر تکنولوژی اساساً متفاوت باشد .
به عنوان تهدید ناشی از جانشینی در کالاها، خدمات و یا فرآیندهای تولید موجود مطرح شود.
موجب ظهور صنعت جدید شود.

عملکرد سازمانی:
امروزه در فضای رقابتی، کسب و کارها در تلاشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقاء عملکرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرات نوظهور انطباق دهند (وو، لیو، ۲۰۱۰).
عملکرد سازمانی یکی از مهمترین سازههای مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکتهای تجاری به حساب میآید. ولی بطور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخصهای عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کلی در بین صاحبنظران وجود ندارد (ابزری و همکاران، ۱۳۸۸).
همواره در اکثر سازمانهای جهان مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهای خویش میباشند. عملکرد سازمان ترکیب گستردهای هم از دریافتیهای غیرملموس، همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتیهای عینی و ملموس، همچون نتایج اقتصادی و مالی است (علامه، مقدمی، ۱۳۸۸). از جمله شاخصهای عینی عملکرد سازمانی میتوان به شاخصهای سودآوری نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایهگذاری و سود هر سهم بازده سهام اشاره کرد (ابزری و همکاران، ۱۳۸۸).
مدلهای گوناگونی تلاش کردهاند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند. بررسی این الگوها نشان از آن دارد که اولاً تغییرات عملکرد سازمانی باید اندازهگیری و سنجش شود. ثانیاً تغییرات عملکرد سازمان باید در تمامی سطوح سازمان مورد توجه باشد و اهداف فردی، گروهی در سازمان باید در راستای اهداف سازمانی قرار گیرد. ثالثاً در اندازهگیری سطح عملکرد سازمان باید از ابزارهایی که ابعاد گوناگون عملکرد سازمان را مورد توجه قرار میدهند استفاده کرد. برای سنجش عملکرد سازمانی در عین توجه به نتایج مشهود اقتصادی چون نرخ بازگشت سرمایه و افزایش حاشیه سود و از این دست ابزارها باید سطح خلاقیت و نوآوری و نیز افزایش سطح دانش سازمانی را نیز سنجش کرد (علامه، مقدمی، ۱۳۸۸).
اگرچه اهمیت عملکرد سازمانی بطور گستردهای شناخته شده است، اما بحث قابل توجهی در مورد موضوعات فنی و مفهومی اندازهگیری عملکرد وجود دارد. اندازهگیری عملکرد به شکل منفرد و بطوری که از تمامی جهات واضح و روشن باشد، ممکن نیست (ابزری و همکاران، ۱۳۸۸).
بیشتر مطالعات گذشته در زمینه عملکرد سازمانی بر مبنای عملکرد مالی بودهاند، اگرچه
شاخصهای مالی چندان با اهداف راهبردی و بلندمدت یک کسب و کار همبستگی ندارند و نمیتوانند در شرایط حاد رقابتی مزیت برای سازمانها ایجاد کنند (وو، لیو، ۲۰۱۰). همچنین اندازهگیری عملکرد سازمانی بدون در نظر گرفتن اهداف سازمانی غیرممکن است (سنجقی، ۱۳۹۰). در سال ۱۹۹۴ اِی.آی.سی.پی.اِی۳۶ پیشنهاد کرد که شاخص های عملکردى، شامل اطلاعات غیر مالی نیز باشند، این اطلاعات میتوانند منعکس کننده سرمایه فکری و پاسخگویی اجتماعی باشد (وو، لیو، ۲۰۱۰). به منظور شناخت کامل جنبههای گوناگون اندازهگیری عملکرد سازمانی میبایست به تحلیل شیوههای مختلف عملکرد پرداخت. شاخصهای سنتی عملکرد شاخصهاى مالی بودهاند – نسبتهایی مانند بازگشت سرمایهگذارى۳۷ و گردش مالی. هارپر۳۸ (۱۹۸۴) هفت بعد برای عملکرد بیان کرده است: ۱- بهره وری، ۲- هزینه واحد، ۳- قیمت، ۴- نسبت عوامل، ۵- نسبت هزینه، ۶- سبد محصول، ۷- تخصیص ورودیها (سنجقی، ۱۳۹۰). نورتون و کاپلان۳۹نیز با ارائه کارتهای امتیازی متوازن برای تبیین راهبرد از پنج شاخص زیر استفاده کردند: ۱- منظر مالی، ۲-منظر مشتری،۳- منظر فرآیندهای داخلی،۴- نوآوری و ۵- کارکنان (وو، لیو، ۲۰۱۰). اما یوکل عملکرد را با سه بُعد تبیین کرده است که این ابعاد عبارتند از: بازدهى، انطباقپذیرى و منابع انسانى (سنجقی، ۱۳۹۰).
نیکلاس۴۰ و سردان۴۱ (۲۰۱۱) بر این باورند که عملکرد سازمان یک مفهوم چندگانه میباشد و موقعیت شرکت را در مقابل رقبا نشان میدهد. یک رویکرد جامع به عملکرد سازمان فقط رویکرد مالی را در نظر نمیگیرد. بلکه سایر رویکردهایی را که منجر به خلق ارزش میشود در نظر میگیرد. خروجیها یا عملکرد غیر مالی به مواردی چون هزینههای تولید، زمان انتظار، تمایز در تولید و توسعه خدمات جدید و بهبود توانایی در جذب، آموزش، توسعه و حفظ کارکنان و بهبود تلاشها در خصوص همکاری بین کارکنان اشاره دارد و عملکرد سازمانی میتواند در قالب مجموعه زیر دستهبندی شود:
عملکرد مالی: که عملکرد بازار در احاطه دارد و سودآوری، رشد و رضایت مشتری از جمله شاخصهای آن میباشد.
عملکرد فرایند: که به کیفیت و کارایی اشاره دارد.
عملکرد داخلی: که مربوط به قابلیتهای افراد است و مواردی چون وضعیت، رضایت و خلاقیت کارکنان را شامل میشود.

کارکرد مدیریت زنجیرهْ تأمین و مزیت رقابتی:
از آنجایی که رقابت در دهه ۱۹۹۰ تشدید و بازارها جهانی شدهاند، چالشهای بسیاری در ارتباط با تولید محصول یا خدمت در مکان و زمان صحیح با کمترین هزینه به وجود آمده است. سازمانها متوجه شدهاند که تنها بهبود کارایی در سازمان کافی نمیباشد، بلکه تمام زنجیرۀ تأمین آنها باید به صورت رقابتی فعالیت کنند. درک و کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمین به عنوان یک پیش نیاز ضروری برای رقابتی ماندن در رقابت جهانی و افزایش سودمندی میباشد. شورای مدیریت لجستیک۴۲، مدیریت زنجیرۀ تأمین را به عنوان “یک هماهنگی استراتژیک و سیستماتیک میان فعالیتها و فنون کسب و کار سنتی و فعالیتهای کسب و کار در سازمانهای جداگانه و زنجیرۀ تأمین برای دستیابی به هدف بهبود عملکرد طولانیمدت سازمانهای جداگانه و زنجیرۀ تأمین به عنوان یک مجموعه” تعریف مینماید. مدیریت زنجیرۀ تأمین اینطور تعریف شده است: تشخیص صریح ماهیت استراتژیک هماهنگی میان شرکای تجاری و هدف دو جانبۀ آن، بهبود فعالیت های سازمانها بطور جداگانه و بهبود فعالیت های کل زنجیرۀ تأمین میباشد. هدف مدیریت زنجیرۀ تأمین ادغام جریان اطلاعات و مواد بصورت یکپارچه در طول زنجیرۀ تأمین به عنوان یک مدل رقابتی اثربخش میباشد.
مفهوم مدیریت زنجیرۀ تأمین توجه خاصی از سمت دانشگاهیان، مشاوران و مدیران کسب و کار دریافت کرده است. بسیاری از سازمانها دریافتهاند که مدیریت زنجیرۀ تأمین، عنصری کلیدی برای ساختن پیروزی رقابتی پایدار برای محصولات یا خدماتشان در بازاری میباشد که مرتباً شلوغتر میگردد. مفهوم مدیریت زنجیرۀ تأمین از نقطه نظرات مختلف و در ادبیات مختلف مورد ملاحظه قرار گرفته است. مانند خرید و مدیریت زنجیره، لجستیک و حمل و نقل، مدیریت عملیات، بازاریابی یا تئوری سازمانی و سیستمهای اطلاعاتی مدیریت. تئوریهای متنوعی بر روی جوانب خاص یا دیدگاههای مدیریت زنجیرۀ تأمین ارائه شده است، مانند دیدگاه سازمان صنعتی و تحلیل هزینه حمل و نقل، دیدگاه مبتنی بر منابع، استراتژی رقابتی و دیدگاه سیاسی-اجتماعی. با این وجود، علیرغم توجه فزاینده به مدیریت زنجیرۀ تأمین، ادبیات آن توانایی ارائه راهنمایی برای کمک به فعالیت های مدیریت زنجیرۀ تأمین را ندارد و این منسوب به ماهیت میان رشتهای مدیریت زنجیرۀ تأمین، سردرگمی مفهومی و ماهیت دگرگونشده مفهوم آن میباشد. هیچ تعریف عمومی پذیرفته شدهای از مدیریت زنجیرۀ تأمین در ادبیات آن وجود ندارد.مفهوم مدیریت زنجیرۀ تأمین دو دیدگاه متفاوت را شامل میشود: مدیریت تأمین و خرید و مدیریت لجستیک و حمل و نقل. بر اساس دیدگاه مدیریت تأمین و خرید، مدیریت زنجیرۀ تأمین مترادف است با ادغام پایه های تأمین که از عملکردهای مواد و خرید نشأت میگیرد. در دیدگاه مدیریت لجستیک و حمل و نقل، مدیریت زنجیرۀ تأمین مترادف است با سیستمهای لجستیک یکپارچه و بنابراین تمرکز بر روی کاهش موجودی در درون سازمانها و همچنین کل زنجیرۀ تأمین. سرانجام این دو دیدگاه یک دیدگاه یکپارچه مدیریت زنجیرۀ تأمین را تشکیل میدهند که تمام فعالیتها را در طول زنجیرۀ تأمین شامل میشود. بسط کامل این دیدگاه قبلاً ذکر شده است.
ماهیت پویا
و پیچیدگی مدیریت زنجیرۀ تأمین در تحقیقات آن منعکس میشوند. بسیاری از تحقیقات تئوریک و ضمنی مدیریت زنجیرۀ تأمین تنها بر روی زنجیرۀ تأمین بالادست و پایین دست یا جوانب و دیدگاههای خاصی از آن تمرکز کردهاند. موضوعاتی مثل انتخاب تأمینکننده، فعالیت کارخانجات، تأثیر همراستایی تأمینکننده بر روی سازمان، عوامل موفقیت در همراستایی تأمینکننده استراتژیک، جهتدهی مدیریت تأمینکننده، فعالیت های تأمینکننده/ خریدار، نقش ارتباطات با تأمینکنندگان در بهبود پاسخگویی تأمینکننده و نتایج ارتباطات خریدار / تأمینکننده بر روی جنبه تأمینکنندگان انجام شدهاند. مطالعاتی مانند کلارک و لی۴۳ (۲۰۰۰) و آلوارادو و کوتزاب۴۴ (۲۰۰۱) بر روی ارتباطات پاییندست میان کارخانجات و خردهفروشان تمرکز کردهاند. تعداد کمی از مطالعات اخیر بر روی هر دو جنبۀ بالادست و پاییندست زنجیره تمرکز نمودهاند. تن و همکارانش (۲۰۰۲) ارتباط میان فعالیت های مدیریت تأمینکننده، ارتباطات با مشتری و عملکرد سازمانی را بررسی نموده اند. این مطالعات معرف تلاشهایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *