قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع گروه کنترل، تصویر سازی

آماری کمتر از ۰۵/۰ در نطر گرفته شده است.
بررسی توصیفی دادها
بر اساس جدول(۴-۱ )فراوانی میانگین توانایی تصویر سازی برای گروه کنترل و گروه هیپنوتیزمی و گروه تمرین عملی و هیپنوتیزمی به ترتیب زیر می باشد:
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
حداکثر
حداقل
هیپنوتیزم
۴۶.۲۵
۲.۹۲
۵۲
۴۱
تمرین بدنی
۴۸.۴۵
۴.۴۳
۵۳
۴۴
هیپنوتیزم و

  دانلود پایان نامه درموردرسانه‌های جمعی، ایدئولوژی، نیروهای اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید