قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد میانگین مجذورات، پیش آزمون

ع اثر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا ۳۱.۷۹ ۱ ۳۱.۷۹ ۶۷.۹۳ ۰.۰۰ ۰.۸۰
پیش آزمون ۲.۸۴ ۱ ۲.۸۴

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع همسان سازی

دیدگاهتان را بنویسید