قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۲۷۴.۱۴، ۰.۰۰۱، ۱۵.۱۴، ۵۲۸۸

۰.۰۰۱ ۰.۹۷ ۰.۰۰
شرایط ۲۷۴.۱۴ ۱ ۲۷۴.۱۴ ۱۸.۱۰ ۰.۰۰۱ ۰.۵۱
خطا ۲۵۷.۳۸ ۱۷ ۱۵.۱۴
واریانس کل ۵۲۸۸ ۲۰
با توجه

  منبع پایان نامه درباره کنیم]۴۳[.، شرعت، قطره،قطره، زنیم.

دیدگاهتان را بنویسید