قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ۲۷۴.۱۴، ۰.۰۰۱، ۱۵.۱۴، ۵۲۸۸

۰.۰۰۱ ۰.۹۷ ۰.۰۰
شرایط ۲۷۴.۱۴ ۱ ۲۷۴.۱۴ ۱۸.۱۰ ۰.۰۰۱ ۰.۵۱
خطا ۲۵۷.۳۸ ۱۷ ۱۵.۱۴
واریانس کل ۵۲۸۸ ۲۰
با توجه

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴۴/۵، گشتاوری، وزنه، Dsin90=0/824

دیدگاهتان را بنویسید