قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع بهزیستی روانشناختی

مخالف تا کاملاً موافق مشخص می‌سازد که تا چه حد با هر یک از عبارات موافق یا مخالف است. سؤال (۳-۴-۵-…..- ۹-۱۰-۱۳-۱۶-۱۷) به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند (ریف، ۲۰۰۹؛به نقل از حسینی،۱۳۹۲). همچنین از جمع کل نمرات بهزیستی روانشناختی کل بدست می‌آید.
روایی و پایایی: پایایی این پرسشنامه در پژوهش‌های متعدد گزارش شده است. دایرونیک۷۲

  پایان نامه درمورد پلاریزاسیون، تحلیلی-عددی، ، ارزیابی،

دیدگاهتان را بنویسید