قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه شناسایی و تشخیص، چند متغیره

برقرار کرد برای شناسایی و تشخیص CUSUM براساس PCA بر روی پیکسل های کامپیوتری ]۶۴.[

در سال ۲۰۱۲وایت۹۵ به مقایسه‌ی روش‌های کالیبراسیون چند متغیره در آنالیز کمی طیف‌هابر روی مورفین و انجام روش های کالیبراسیون PCA پرداخت [۶۵].
۲-۲- مروری برتاریخچه حسگرهای نوری برای اندازهگیری کاتیونها
از زمان شروع استفاده از

  دانلود تحقیق با موضوع تحلیل واریانس، تحلیل داده

دیدگاهتان را بنویسید