قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل

صفحات مختلف بیشترین مقدار است. این نشان میدهد که فعالیت عضله فوقخاری در صفر درجه صفحه اسکپشن بیشترین مقدار را نسبت به عضله دلتوئیدمیانی دارد.
تحلیل عاملی اثر صفحه حرکتی (با سه سطح) در مقدار RMS عضله فوقخاری تنها در زاویه ۹۰ درجه معنی دار بود (Sig=0/006 و F=8/936) و این اختلاف در زاویه ۹۰ درجه برای عضله فوقخاری بین صفحه فرونتال

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد آزمون های آماری، محدودیت ها

دیدگاهتان را بنویسید