قاصدک

تحقیق درمورد تحلیل محتوا، تحلیل مضمون

دانلود پایان نامه

زمانی یک ماهه، کدگذاری مجدد نمونه‌ای از داده‌ها صورت گرفته است. حجم مورد نیاز برای برآورد پایایی مشتمل بر ۵۳ صحنه از مجموع ۳ سریال است (رایف، ۱۳۸۱: ۱۴۱). انتخاب این صحنه‌ها به صورت کاملا تصادفی انجام شد، اما از آنجا که تحلیل محتوا به صورت تحلیل مضمون است، ۵۳ صحنه‌ی متوالی مورد بررسی قرارگرفت.
با استفاده از فرمول زیر که به فرمول اسکات نیز مشهور است (هوستی، ۱۳۷۳: ۲۱۸-۲۱۶)، ضریب پایایی معادل ۹۰% به دست آمد. که جهت کارهای پژوهشی میزان معتبری است.

  منابع و ماخذ پایان نامه میکنند.این، دوروش، ماتریکسهای، کووالانسی

دیدگاهتان را بنویسید