قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع نسخه فارسی، تصویر سازی، تصویرسازی

دانلود پایان نامه

تعیین سطح توانایی تصویر سازی آزمودنی‌ها، از نسخه فارسی پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت (MIQ-R) هال و مارتین ۱۹۹۷ استفاده شده. پایایی و روایی این پرسشنامه در داخل کشور توسط سهرابی و همکاران (۱۳۸۹) مورد ارزیابی قرار گرفته است(ثبات درون۷۳/۰وپایایی۷۷/۰)
آزمون مهارت یک خم کشتی با میان کوب گارد موافق در کتاب آزمون‌های سنجش

  مقاله درموردایدئولوژی، ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی

پاسخی بگذارید