قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد میانگین مجذورات، پیش آزمون

دانلود پایان نامه

منبع اثر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا ۹۱.۰۹ ۱ ۹۱.۰۹ ۶.۰۱ ۰.۰۲
پیش آزمون ۰.۰۲ ۱ ۰.۰۲

  دانلود پایان نامه با موضوع سنیآزمودنی، ۵۹/۲۲، ۱۲۵نفر(۵۰درصد)، ۴-۱-یافته

پاسخی بگذارید