قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع انحراف معیار، تحلیل داده، رگرسیون

دانلود پایان نامه

پرسشنامه و نمره گذاری آنها ،داده ها به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت .برای بررسی نتایج پرسشنامه و تحلیل آنها از آمار توصیفی برای به دست آوردن میانگین ها و انحراف معیارها استفاده شده است و برای تحلیل داده ها به صورت استنباطی از آزمون تحلیل رگرسیون استفاده کردیم .

فصل چهارم
یافته های

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد میانگین مجذورات، پیش آزمون

دیدگاهتان را بنویسید