قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع سنیآزمودنی، ۵۹/۲۲، ۱۲۵نفر(۵۰درصد)، ۴-۱-یافته

دانلود پایان نامه

پژوهش

.
۴-۱-یافته های توصیفی پژوهش
از ۲۵۰ نفر شرکت کننده در پژوهش حاضر ۱۲۵نفر(۵۰درصد) پسر و ۱۲۵ نفر(۵۰ درصد) دختر بودند.
همان طور که در جدول ۴-۱ آمده است از ۲۵۰ نفر از آزمودنی شرکت کننده در پژوهش دامنه سنیآزمودنی ها از ۱۸ تا ۳۰ سال و میانگین سنی نمونه مورد بررسی ۵۹/۲۲ سال بود. در جدول ۴-۲

  دانلود پایان نامه با موضوع r=0/73، آزمایی، آمد.دهقانی(۱۳۷۲)، ۹۰/۰

پاسخی بگذارید