قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع مر،(۱۹۹۱)، بیر، پتروسکی، پرند،۱۳۸۵)به

دانلود پایان نامه

شناختی مقابله نیز،شیفمن(۱۹۸۹،به نقل از موس و اسکافر،۱۹۹۳؛به نقل از خدایاری فرد و پرند،۱۳۸۵)به این نتیجه رسید که هر دو شکل پاسخ مقابله ای((رفتاری و شناختی)موثرند،ضمن آنکه ترکیب هر دو نوع نیز بر انتخاب جداگانه هر کدام برتری دارد.
پتروسکی و بیر کی مر،(۱۹۹۱) مشاهده کردند که مقابله مستقیم قوی ترین عامل پیش بینی کننده نشانه‌های

  پایان نامه درمورد ، محلولی، گرفت.و، ۱۹

دیدگاهتان را بنویسید