قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه شناساگر، الکتروستاتیکی، الکتروستاتیک، ]۵۲[.

دانلود پایان نامه

اخیر مورد توجه زیادی نبودند اما با بکارگرفتن مشتقات سل-ژل شیشهای برای محبوسسازی واکنشگرهای حسگری این بخش از ماتریکسها هم مورد توجه قرار گرفت ]۵۲[. ثبیت شناساگر با استفاده از روش الکتروستاتیک روش دیگری برای تثبیت شناساگر بر روی غشاء میباشد که در آن جفت یون بین شناساگر و پلیمر تشکیل میشود و برهمکنش الکتروستاتیکی بین شناساگر و

  دانلود پایان نامه با موضوع مر،(۱۹۹۱)، بیر، پتروسکی، پرند،۱۳۸۵)به

دیدگاهتان را بنویسید