قاصدک

منابع پایان نامه ارشد با موضوع وزنه، بالاتنه، وزنهm=، گشتاوری

دانلود پایان نامه

بالاتنه + وزنهM=
میانگین فاصله COM تا مرکز مفصل شانه+ میانگین فاصله وزنه تا مفصل شانه=D
D=(0/627+0/332)×cos30=0/824
(۵% وزن کل بدن)×۲= میانگین وزن دست+وزن وزنهm=

جدول۴-۷- گشتاوری حاصل از وزن بالاتنه و وزنه در صفحه ساجیتال
زاویه

  منابع پایان نامه درمورد of، and، ۱۱۷، water

دیدگاهتان را بنویسید