منابع پایان نامه درمورد of، Liu، a، PEM

۲۰۰۰;۱۴۷:۳۱۷۱-۷.
[۱۶] You L, Liu H. A parametric study of the cathode catalyst layer of PEM fuel cells using a pseudo-homogeneous model. J Hydrogen Energy 2001;26: 991-9.
[۱۷] Gurau V, Barbir F, Liu H. An Analytical Solution of a Half-Cell Model for PEM Fuel Cells. J Electrochem. Soc. 2000;147:2468-77.
[۱۸] You L, Liu H. A

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *