قاصدک

منبع پایان نامه درباره نمودارجذب، ppm50، فنول، ۳-۲-۸-

دانلود پایان نامه

استفاده شده است. در همه آزمایشهای انجام شده محلول ppm50 این ماده در آب دیونیزه تهیه و استفاده شده است.

۳-۲-۸- شناسایی محلول مجهول

جهت استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر تعدادی محلول ناظر با غلظت مشخص تهیه شد و سپس نمودارجذب آنها در مقابل طول موج آنها بدست آمده است. سپس در طول موج ماکسیمم هرکدام از آنها که برای محلول فنول

  پایان نامه درمورد MERCK، مونومر، کلریدآهن، Mwt=67.09g/mol))

دیدگاهتان را بنویسید