پایان نامه ارشد درباره احساس امنیت، امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، احساس ناامنی

بیشترین و کارکنان نظامی، کمترین میزان احساس ناامنی را داشتهاند.
امیرکافی (۱۳۸۵) در تحقیق خود با عنوان “بررسی احساس امنیت و عوامل مؤثر بر آن، “مطالعه موردی شهر تهران، نشان داده است که احساس امنیت با متغیرهایی چون بینظمی اجتماعی، درک از بروز جرائم و بزهکاری، ریسک، مخاطره و حمایت اجتماعی همبستگی معنادار دارد.
تقیلو (۱۳۸۵) تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی” انجام داده است. به نظر او، اهمیت ارتباط میان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی به ویژه زمانی است که شرایط جامعه در حال گذار را در نظر داشته باشیم. شرایط گذار جامعه ملازم با تزلزل ارزشها و هنجارهای جا افتاده است که تبعات آن بر روی فرد و کلیت جامعه قابل تشخیص است. تزلزل ارزشها و هنجارها، تأثیر مستقیمی بر وقوع ناهنجاریها، آسیبها، انحرافات، جرم و جنایت، اعتیاد و خودکشی به مثابه مظاهر مختلف ناامنی اجتماعی دارد. بدین معنی که افول سرمایه اجتماعی در جامعه در حال گذار، بر گسترش ناامنی اجتماعی میافزاید.
رهنمایی و همکاران (۱۳۸۵) در تحقیقی با عنوان “بررسی ناپایداریهای امنیتی کلان شهر تهران، بر اساس شاخصهای توسعه پایدار شهری” به این نتایج دست یافتهاند که امنیت پایدار شهری در چارچوب توسعه پایدار شهری برآیند و پایداری در همه شاخصهای محیطی، اقتصادی و اجتماعی است. روند تحولات تهران در چند دهه اخیر بهگونهای بوده که زمینه های ناپایداری امنیتی را در این شهر فراهم آورده است. عمده‎ترین این تحولات را میتوان در چهار گروه افزایش جمعیت، گسترش فضایی- کالبدی، تحولات ساختاری و ظهور تمرکز طبقهبندی نمود. با توجه به چند وجهی بودن مقوله امنیت پایدار، تأمین امنیت شهری تنها از طریق مدیریت امنیتی- انتظامی یا مراکز مدیریتی متعدد یا عدم ارتباط و هماهنگی لازم تأمین نمیشود و این امر مستلزم تحول در نظام مدیریت شهری با جهتگیری به سوی ایجاد مدیریتی جامع، واحد، همهجانبهنگر و فراتر از وضع موجود میباشد.
معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا (۱۳۸۵) تحقیقی با عنوان “بررسی میزان احساس امنیت در بین افراد ۱۸ سال به بالای ساکن مراکز استانهای کشور و مقایسه آن با سال ۸۴ ” انجام دادهاند، و به این نتیجه رسیدهاند که میانگین میزان نا‎امنی در کشور ۳/۵۶ درصد بوده است که نسبت به سال ۸۴، ۶/۱۲ درصد کاهش یافته است.
خوشفر (۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان “بررسی مشارکت مردم در ایجاد، حفظ و گسترش امنیت اجتماعی ” با بهره گرفتن از روش پیمایشی، در بین افراد ۲۰ سال به بالای ساکن مراکز شهرستانهای استان مازندران انجام داده است. در این تحقیق میزان احساس امنیت پاسخگویان در بعد جانی، مالی و فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، پاسخگویان در مجموع در حد” کم ” نزدیک به متوسط احساس امنیت میکنند. بیشترین و کمترین احساس امنیت پاسخگویان، به ترتیب، در ابعاد مالی و جانی وجود دارد.
عربی (۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان “بررسی امنیت اجتماعی از دیدگاه شهروندان شهرهای (تهران، همدان، ارومیه، شیراز، کرمان، یزد، اصفهان و مشهد) انجام داده است. جامعه آماری این تحقیق تمامی افراد ۱۸ سال به بالای ساکن این شهرها بودهاند و از روش پیمایشی برای جمعآوری داده ها استفاده شده است. او امنیت را در سه بعد جانی، ناموسی و مالی مورد بررسی قرار داده است. بر اساس یافته های تحقیق، افراد پاسخگو، ناامنی زیادی را در امور روزمره خود داشتهاند و میزان احساس امنیت در بین شهروندان هر شهر در حد پایینی میباشد.
معاونت اجتماعی و ارشاد (۱۳۸۳) در تحقیقی با عنوان “بررسی میزان احساس امنیت در بین حاشیه نشینان تهران بزرگ” که جامعه آماری این پژوهش تمامی شهروندان بالای ۱۵ سال ساکن در حاشیه تهران بزرگ، و حجم نمونه ۸۱۸ نفر بوده است، به این نتیجه رسیدهاند که زنان کمتر از مردان احساس امنیت می‎کنند. در مورد امنیت شهر تهران، ارزیابی امنیت محیطهای شهری و روستایی و ارزیابی امنیت محلههای مسکونی تفاوت معنیداری میان ارزیابیهای زنان و مردان مشاهده نمیشود. اما در محیط زندگی و کار، مردان بیشتر از زنان احساس نگرانی میکنند.
عبدالهی (۱۳۸۳) تحقیقی با عنوان “مشارکت مدنی زنان بالای ۱۵ سال در ایران ” را به روش کمی و با در نظر گرفتن فاکتورهای تأثیرگذار متمایز در سه سطح کلان، میانه، و خرد ارزیابی کرده است. بدین ترتیب که سه استان متمایز مرکز (تهران)، نیمه پیرامونی (همدان) و پیرامونی (سیستان و بلوچستان) را مد نظر قرار داده است. در سطح میانی نیز تعلق قومی و محیط خانوادگی را مبنای تمایز زنان در نظر گرفته است. در سطح خرد نیز احساس زنان را متاثر از ورودیهای سطوح کلان و میانه میداند. یافته های او در مورد احساس احترام، امنیت و آزادی نشان میدهد که بیشترین درصد زنان تهران از احساس احترام و امنیت متوسط و احساس آزادی کم، بیشترین زنان همدان از احساس احترام و امنیت و احساس آزادی متوسط و بیشترین زنان سیستان و بلوچستان از احساس احترام و امنیت زیاد و احساس آزادی متوسط برخوردارند. به عبارتی روند کاهش یا افزایش احساس امنیت، در جهت عکس میزان توسعهیافتگی شهر محل سکونت بوده است.
معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا (۱۳۸۳) تحقیقی با عنوان “بررسی بازخورد اجرای طرح مقابله با مزاحمین نوامیس مردم به ویژه مقابل مدارس دخترانه از دیدگاه مدیران و مسئولین مراکز آموزشی” انجام داده است، حجم نمونه آماری برابر ۱۵۰ نفر بوده است، ابزار جمعآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و هدف آن بر
رسی نظرات مدیران و مسئولین مراکز آموزشی، پیرامون اجرای طرح مقابله با مزاحمین نوامیس مردم است. یافته تحقیق بیانگر آن است که ۷۰ درصد از پاسخگویان اجرای این روش را در افزایش نظم و امنیت شهری به میزان زیاد ارزیابی نمودهاند.
ناجا (۱۳۸۳) تحقیقی تحت عنوان “بررسی میزان احساس امنیت در بین حاشیه نشینان تهران” انجام داده است. یافتهها نشان داده که بین متغیرهای سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، میزان درآمد و امنیت اجتماعی رابطه معنیداری وجود دارد.
عسکری (۱۳۸۱) در تحقیقی با عنوان “مقدمهای بر جامعه شناسی امنیت” امنیت را با هویت مرتبط می داند و معتقد است که اساس امنیت، هویت است، و به ویژه ابعاد اجتماعی و وفاق اجتماعی است. بنابراین، اگر جامعه از هم گسیخته باشد و روابط اجتماعی بیش از عاطفه بر نظم ابزاری متکی باشد پیوندها و تعلقات مشترک اجتماعی به شدت تضعیف و ناامنی اجتماعی ظهور میکند.
اعرابی و کمانی (۱۳۷۹) تحقیقی در مورد “رابطه بین احساس امنیت شغلی و عوامل فردی کارکنان” در بین کارکنان اداری، پنج شهر آباده، شیراز، داراب، کازرون و جهرم انجام دادهاند. یافتهها نشان داده که حد متوسطی از احساس امنیت شغلی در بین آزمودنیها وجود دارد. همچنین افزایش درآمد، سن و سابقه کار با احساس امنیت شغلی رابطه مستقیم دارد. زنان و کارکنان رسمی به مراتب احساس امنیت شغلی بیشتری نسبت به مردان و کارکنان غیر رسمی داشتهاند. نگرانی نسبت به آینده شغلی، حقوق و دستمزد ناکافی، وضعیت استخدام، حمایت نکردن مافوق از زیر دستان، وجود عوامل تهدید کننده در شغل، عدم رسیدگی به شکایات و اعتراضات، بیشترین تأثیر را بر کاهش احساس امنیت شغلی داشتهاند.

۲-۲- تحقیقات خارجی

دی باستیلو و پدرازا۱۵ (۲۰۱۱) تحقیقی در مورد “تعیینکننده های ناامنی شعلی در پنج کشور اروپایی(بلژیک، فنلاند، آلمان، اسپانیا و هلند)” بر اساس داده های پیمایش شبکهای شاخص دستمزد، انجام دادهاند. بر اساس نتایج تحقیق، تفاوتها در ناامنی شغلی ذهنی زنان، بر اساس جایگاه عینیشان در بازار کار تبیین میشود. ناامنی ذهنی با سن افزایش می یابد. تحصیلات و سطح دستمزدها (مگر در سطح خیلی بالا) ناامنی شغلی را کاهش میدهد. همچنین قرارداد موقتی، اما نه پارهوقت به ناامنی کمک میکند که این واقعیت به ماهیت متفاوت در نوع قرارداد اشاره دارد. محققان پی بردند که در همه کشورها دستمزد بالاتر احتمال احساس ناامنی ذهنی را پایینتر میآورد. به نظر آنها تأثیر مثبت دستمزد بالا بر احساس امنیت را میتوان در پرتوی تأثیرگذاری آن بر ظرفیت پسانداز کردن افراد، درک بالاتر آنها از داشتن کنترل بر زندگی و در امان بودن از نوسانهای بازار تعبیر و تفسیر کرد.
گروبر۱۶ و همکاران (۲۰۱۰) در تحقیقی با بهره گرفتن از تحلیل ثانویه، به بررسی ادبیات مربوط به “ناامنیهای مربوط به جرم در آلمان، استرالیا و هلند” پرداختهاند. در پرتوی تغییر و تحولات سریعی که در آلمان بعد از دهه ۱۹۷۰ و به ویژه در سال ۱۹۸۹ اتفاق افتاد، تحقیق درباره جرم و ترس از جرم در آلمان به شدت مورد توجه قرار گرفت. هلند و استرالیا، هیچکدام تغییر اجتماعی سریعی را تجربه نکرده بودند و دارای زیرساخت جرمشناسی قوی نبودند و فاقد محرک اساسی برای تحقیق پیرامون موضوع جرم و ترس از جرم بودند.
ورنانن و همکاران۱۷(۲۰۰۹) تحقیقی با عنوان “ناامنی جوانان: معنی ناامنی آنگونه که توسط فنلاندی‎های ۱۷-۱۳ ساله تجربه میشود” در مدارس فنلاند، با بهره گرفتن از روش کیفی و سؤالات باز انجام دادند. بر اساس یافته های تحقیق، تجارب ناامنی نوجوانان به ۱۶ مقوله کلی دستهبندی شده که عبارتند از: ۱) چرخه درونی، یا ناامنی مربوط به هیجانات شخصی و تجارب باطنی ۲) چرخه اجتماعی، یا ناامنی مربوط به تعاملات و روابط اجتماعی و تجارب زندگی روزمره ۳) چرخه بیرونی، یا ناامنی مربوط به واقعیتهای بیرونی مانند عدم رفاه اقتصادی- اجتماعی، خشونت و جنگ. تعاریف نوجوانان از ناامنی بیانگر نظراتشان در جامعه مخاطرهای است که هر کسی در برابر مخاطرات معینی آسیبپذیر است. پاسخها مجموعهای از مخاطرات متناقض را نشان میدهند که همزمان شخصی، محلی و جهانی هستند. رایجترین تعریف پاسخگویان از ناامنی”ترس و اضطراب (پسران) یا تنهایی و فقدان حمایت (دختران)” میباشد. بعد از این مقوله ها، ناامنی به عنوان فقدان روابط خانوادگی یا مشکلاتی در روابط خانوادگی، و ناامنی به مثابه کمبودهایی در رفاه و وضعیت مالی تعریف شده است..
روی۱۸ (۲۰۰۸) در پایان نامه خود با عنوان “امنیت، مهاجرت و اقتصاد” به بررسی این مسأله پرداخته است که بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، روش های نگرش آمریکا به امنیت تغییر کرده و علیرغم ادامه یافتن مهاجرتها و اختصاص دادن سهم مهمی از اقتصاد آمریکا به خود، تعادلی بین نیازهای امنیتی و نیازهای اقتصادی برقرار شده است.
گانت و بنیامین۱۹ (۲۰۰۸) در مقالهای با عنوان “ناامنی شغلی، استرس و جنسیت” به بررسی روابط پیچیده بین این مفاهیم پرداخته و نشان دادهاند که ناامنی شغلی، در زنان بیشتر از مردان است و در مردان سنتی احساس ناامنی بیشتر از زنان سنتی است، اما در زنان و مردان برتریطلب، درجه مشابهی از احساس ناامنی شغلی دیده شده است.
اولسن۲۰ (۲۰۰۷) در مقالهای با عنوان “ایمنی اجتماعی” انجام داده است و امنیت اجتماعی را در رابطه با ایمنیهایمرتبط با زمینه هایی از قبیل امنیت ملی، امنیت انسانی، سازگاری با توسعه محیطزیست و مدیریت حادثه مرتبط دانسته است.

دیاس و همکاران۲۱(۲۰۰۷) تحقیقی تحت عنوان “نقش آرایش فضایی در ایجاد رفتارهای خاص استفاده‎کنندگان” در برزیل انجام داده و به این نتیجهرسیدهاند که عوامل اجتماعی و فضایی با توجه به اثری که بر اجزای محیطی و شناخت فضایی محیطهای باز شهری دارند، بر کمبود امنیت و افزایش جرم تأثیر می‎گذارند.
جکسون ) ۲۲۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان “امنیت اجتماعی و رعایت قواعد رسمی”، مطرح میکند که ارزیابی‎ها از آسیبپذیری و تصور مخاطرهای به وضوح در چگونگی فهم مردم از محیط فیزیکی و اجتماعیشان اثر دارد. تصورات از انسجام اجتماعی، اعتماد و کنترل اجتماعی غیررسمی، تفسیرات از ارزشها، هنجارها و اخلاقیات مردم تشکیل دهنده اجتماع، درست به همان اندازه تفاسیر مربوط به”پنجرههای شکسته۲۳” و “عدم مدنیت۲۴”،‎ در شکل دادن تصور مخاطرهای اهمیت دارند. زیرا آنها سبب نقض اعتمادی میشوند که انتظارات منفی را پنهان نگه میدارند و به احساس ناامنی میانجامد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *