پایان نامه با کلمات کلیدی مسئولیت اجتماعی، توزیع فراوانی، رضایتمندی

ی مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها ………………………………………. ۴۰
۲ – ۱۰: مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………….. ۴۳
۲ – ۱۰– ۱ : دیدگاه کلاسیک ………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲ – ۱۰ – ۲ : دیدگاه عمومی …………………………………………………………………………………….. ۴۳
۲ – ۱۰– ۳ : دیدگاه اسلامی …………………………………………………………………………………….. ۴۴
۲ – ۱۱ : رابطه مسئولیت اجتماعی و با تعهد و پاسخگویی اجتماعی ………………………………………….. ۴۴
۲ – ۱۲ اصول مسئولیت اجتماعی ……………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲ – ۱۳ : ورزش و مسئولیت اجتماعی …………………………………………………………………………………. ۴۶
۲ – ۱۴ : زمینه های مسئولیت اجتماعی در ورزش ………………………………………………………………….. ۴۶
۲ – ۱۵ : فوتبال و مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………………….. ۴۷
۲ – ۱۶ : تاریخچه مسئولیت اجتماعی در فوتبال …………………………………………………………………… ۴۸
۲ – ۱۶– ۱ : فوتبال و کلیسا …………………………………………………………………………………….. ۴۸
۲ – ۱۶– ۲ : شرکت ها و فوتبال ……………………………………………………………………………….. ۴۹
۲ – ۱۶– ۳ : مدارس همگانی …………………………………………………………………………………. ۴۹
۲ – ۱۷: اهمیت و ضرورت مسئولیت اجتماعی در باشگاه های فوتبال ………………………………………… ۵۰
۲ – ۱۸ : تاثیر باشگاه های فوتبال بر جامعه …………………………………………………………………………….. ۵۰

۲ – ۱۹:کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولیت اجتماعی (AFC) ……………………………………………….. 51
2 – ۱۹ – ۱ : رویای آسیا ………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۲ – ۲۰ : رضایتمندی ………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۲ – ۲۱ : پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۲ – ۲۲ : جمع بندی فصل دوم …………………………………………………………………………………………….. ۵۷
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳ – ۱ : مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹
۳ – ۲ : روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۳ – ۳ : جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………… ۵۹
۳ – ۴ : روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۳ – ۵ : ابزار اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳ – ۵ – ۱ :پرسشنامه نگرش سنجی مسئولیت اجتماعی …………………………………………………….. ۶۰
۳ – ۵ – ۱ – ۱ : پایایی و روایی ……………………………………………………………………………. ۶۱
۳ – ۵ – ۲ :پرسشنامه تعیین وضعیت مسئولیت اجتماعی …………………………………………………….. ۶۱
۳ – ۵ – ۲ – ۱ : پایایی و روایی ……………………………………………………………………………. ۶۱
۳ – ۶ : حضور در ورزشگاه ……………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۳ – ۷ : رضایتمندی تماشاگران …………………………………………………………………………………………. ۶۲
۳ – ۸ : روش های گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………….. ۶۲
۳ – ۸ – ۱ : مطالعات کتابخانه ای …………………………………………………………………………………. ۶۲
۳ – ۸ – ۲ : تحقیقات میدانی ……………………………………………………………………………………….. ۶۲
۳ – ۹ : روش های اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۶۳
۳ – ۱۰ : روش های آماری ………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۳ – ۱۱ : روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………….. ۶۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
۴ – ۱ : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶
۴ – ۲ :آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۴ – ۲ – ۱ : اطلاعات توصیفی …………………………………………………………………………………….. ۶۶
۴ – ۳ : آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۴ – ۳ – ۱ : بررسی فرضیه ها ………………………………………………………………………………………. ۷۵
۴ – ۳ – ۱ – ۱ : فرضیه اول …………………………………………………………………………………. ۷۵
۴ – ۳ – ۱ – ۲ : فرضیه دوم …………………………………………………………………………………. ۷۶
۴ – ۳ – ۱ – ۳ : فرضیه سوم………………………………………………………………………………… ۷۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵ – ۱ : مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۵ – ۲ : خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۵ – ۳ : یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
۵ – ۴ : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۵ – ۵ : محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………. ۸۶
۵ – ۶ : پیشنهاد های ک
اربردی ……………………………………………………………………………………………. ۸۶
۵ – ۷ : پیشنهاد های پژوهشی …………………………………………………………………………………………….. ۸۷
منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

فهرست جداول
جدول ۲ – ۱ : مسئولیت اقتصادی و مسئولیت قانونی ……………………………………………………………….. ۲۳
جدول ۲ – ۲ : مسئولیت های انسان دوستی و مسئولیت های اخلاقی ………………………………………….. ۲۵
جدول ۲ – ۳ : نتایج مثبت مورد انتظار مدیران اجرایی از مشارکت در مسئولیت های اجتماعی ………… ۳۹
جدول ۲ – ۴ : نتایج منفی مورد انتظار مدیران اجرایی از مشارکت در مسئولیت های اجتماعی ……….. ۴۲
جدول ۳ – ۱ : تعداد و ابعاد مختلف پرسشنامه و شماره سؤالات ………………………………………………… ۶۳
جدول ۳ – ۲ : تعداد و ابعاد مختلف پرسشنامه و آلفای کرونباخ سؤالات ……………………………………. ۶۴
جدول ۴ – ۱ : توزیع فراوانی سن ………………………………………………………………………………………… ۶۶
جدول ۴ – ۲ : توزیع فراوانی تیم مورد علاقه ………………………………………………………………………… ۶۷
جدول ۴ – ۳ : توزیع فراوانی مدت هواداری …………………………………………………………………………. ۶۷
جدول ۴ – ۴ : توزیع فراوانی میزان حضور در ورزشگاه ………………………………………………………….. ۶۸
جدول ۴ – ۵ : توزیع فراوانی دنبال کردن نتایج تیم مورد علاقه …………………………………………………. ۶۸
جدول ۴ – ۶ : توزیع فراوانی سطح تحصیلات ………………………………………………………………………. ۶۹
جدول ۴ – ۷ : میانگین و انحراف استاندارد وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر ……….. ۷۰
جدول ۴ – ۸ : نتایج طبقه بندی باشگاه های لیگ برتر در سه طیف ضعیف، متوسط و خوب …………… ۷۱
جدول ۴ – ۹ : نتایج طبقه بندی باشگاه های کلی باشگاهای لیگ برتر در سه طیف ضعیف، متوسط و خوب……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
جدول ۴ – ۱۰ : میانگین و انحراف استاندارد نگرش نسبت به مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
جدول ۴ – ۱۱ : نتایج طبقه بندی نگرش افراد نسبت به انجام مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر در سه طیف منفی، متوسط و مثبت …………………………………………………………………………………………..۷۳
جدول ۴ – ۱۲ : نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
جدول ۴ – ۱۳ : همبستگی پیرسون بین وضعیت مسئولیت های اجتماعی باشگاه ها و رضایتمند

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *