قاصدک

پایان نامه درمورد of، ، %disp(‘fitnes، population’);ip

دانلود پایان نامه

sim(‘anodepressurenim’)
end
F(1,i)=maximumpower(1);
if F(1,i)max.fitnes
max.fitnes=F(1,i);
s=i;
end
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% disp(‘initional population’);ip
%disp(‘fitnes of that’),F(1,:)
% disp(‘max of fitnes’),max.fitnes

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد میانگین مجذورات، پیش آزمون

پاسخی بگذارید