قاصدک

دانلود پایان نامه ارشد درمورد میانگین مجذورات، پیش آزمون

منبع اثر مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آماره F مقدارP مجذور اتا
عرض از مبدا ۹۱.۰۹ ۱ ۹۱.۰۹ ۶.۰۱ ۰.۰۲
پیش آزمون ۰.۰۲ ۱ ۰.۰۲

  منابع پایان نامه ارشد با موضوع زوایا، فوقخاری، دلتوئید، ساجیتال،

دیدگاهتان را بنویسید