قاصدک

دانلود پایان نامه با موضوع زندگی هدفمند، تسلط بر محیط، پذیرش خود، خودمختاری

توصیفی بود ساختند. سپس نسخه‌های ۵۴ عبارتی و بعد فرم کوتاه آن که ۱۸ عبارتی بود را طراحی کردند. پرسشنامه دارای ۶ زیرمقیاس است که عبارتند از: ۱- پذیرش خود ۲- روابط مثبت با دیگران ۳- خودمختاری ۴- تسلط بر محیط ۵- زندگی هدفمند و ۶- رشد شخصی. در این پرسشنامه که برای بزرگسالان تهیه شده است آزمودنی در یک طیف لیکرت ۶ درجه‌ای شامل کاملاً

  دانلود پایان نامه با موضوع دانشجویان، دانشجویان دختر، استرس خانوادگی

دیدگاهتان را بنویسید