قاصدک

منابع و ماخذ پایان نامه شناساگر، الکتروستاتیکی، الکتروستاتیک، ]۵۲[.

اخیر مورد توجه زیادی نبودند اما با بکارگرفتن مشتقات سل-ژل شیشهای برای محبوسسازی واکنشگرهای حسگری این بخش از ماتریکسها هم مورد توجه قرار گرفت ]۵۲[. ثبیت شناساگر با استفاده از روش الکتروستاتیک روش دیگری برای تثبیت شناساگر بر روی غشاء میباشد که در آن جفت یون بین شناساگر و پلیمر تشکیل میشود و برهمکنش الکتروستاتیکی بین شناساگر و

  پایان نامه درمورد of، the، CR,، Supramaniam

دیدگاهتان را بنویسید