قاصدک

منابع پایان نامه درمورد کاتد، (۵-۸)، آند،، (۵-۷)

همچنین در این دو شکل میتوان به افزایش راندمان به ازای فشارهای جزیی آند و کاتد اشاره کرد که گرچه هر دو روند صعودی دارند ولی شیب افزایش منحنی در شکل (۵-۷) به دلیل حساسیت عملکرد پیل سوختی به فشار جزیی آند، بیشتر از شیب مشابه در منحنی (۵-۸) است. در پیوست ب منحنیهای دو بعدی و سه بعدی بیشینه توان به ازای دمای سلول و فشار جزیی سمت کاتد

  پایان نامه درمورد پلاریزاسیون، تحلیلی-عددی، ، ارزیابی،

دیدگاهتان را بنویسید