قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع پیش آزمون

دانلود پایان نامه

تمرین بدنی
۴۷.۶۳
۳.۶۵
۵۰
۴۰

جدول(۴-۲)آمارههای توصیفی متغییر وابسته(اکتساب و یادگیری) در مراحل مختلف
گروه
مراحل
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
هیپنوتیزم

پیش آزمون

۱۵
۲.۲۵۰۰
۶۲۱۵۸/۰
تمرین بدنی

۱۵
۰۸۳۳/۲
۶۶۸۵۶/۰
هیپنوتیزم و تمرین

  منابع و ماخذ پایان نامه پلیمرها، ]۵۷[، ]۵۶[.،

دیدگاهتان را بنویسید