قاصدک

دانلود تحقیق با موضوع ۲۵۰۰/۵، ۱۳۸۱۸/۱، ۳۵۶۸۰/۱، ۲۵۰/۵

دانلود پایان نامه

بدنی

۱۵
۰۸۳۳/۲
۶۶۸۵۶/۰
هیپنوتیزم

اکتساب

۱۵
۲۵۰۰/۵
۱۳۸۱۸/۱
تمرین بدنی

۱۵
۲۵۰۰/۶
۱۳۸۱۸/۱
هیپنوتیزم و تمرین بدنی

۱۵
۵۰۰۰/۷
۱۶۷۷۵/۱
هیپنوتیزم

یادداری

۱۵
۳۳۳/۴
۸۸۷۶۳/۰
تمرین بدنی

۱۵
۲۵۰۰/۵
۹۶۵۳۱/۰
هیپنوتیزم و تمرین بدنی

۱۵
۲۵۰/۵
۳۵۶۸۰/۱

جهت بررسی طبیعی بودن توزیع متغییرها از آزمون

  پایان نامه درمورد PPy، دارند]۳۱[.، فرآیندپذیر، باشند.بهبود

پاسخی بگذارید