قاصدک

پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی

دانلود پایان نامه

نرم افزار فوق، مقادیر ارزیابی مختلف به دست آمده و در جداول Lookup table قرار گرفتند. پس از تکمیل جداول فوق و لینک کردن برنامه الگوریتم ژنتیک با سیمولینک، از الگوریتم نوشته شده برای بهینه سازی پارامترهای عملکردی استفاده شد که در نهایت جوابهای بهینه حاصل شدند. الگوریتم ژنتیک لینک شده با محیط سیمولینک مطلب مقادیر oC75 ، bar5 ،

  دانلود پایان نامه ارشد درمورد درمان شناختی- رفتاری، میانگین مجذورات، اختلال افسردگی

دیدگاهتان را بنویسید