قاصدک

پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک، تقسیم بندی

دانلود پایان نامه

هندسی را بعنوان ورودی دریافت میکند و سپس به حل تحلیلی می پردازد و در انتها منحنی پلاریزاسیون و توان را رسم میکند که با استفاده از منحنی توان میتوان مقدار ماکزیمم را استخراج کرد. یک برنامه بهینهسازی الگوریتم ژنتیک در محیط برنامه نویسی نرم افزار مطلب طراحی شد. سپس دامنه مقادیر متغیرها به گامهای کوچک، تقسیم بندی شد و با استفاده از

  منبع پایان نامه درباره ۱/۰، ایزوپروپانول، زیراست:، فنول

دیدگاهتان را بنویسید