قاصدک

پایان نامه درمورد ساطع، .(و، ،عبور، انرژِی

دانلود پایان نامه

بلندتر از ?mm) دارد. بسیاری از شیمیدانان از واحد “عدد موجی” در ناحیه مادون قرمز طیف الکترومغناطیس استفاده می‌کنند.
فرآیند آنالیز نمونه در تکنیک FTIR طبق مراحل زیر انجام می شود:
منبع: انرژی مادون قرمز از یک منبع تابش جسم سیاه ساطع می شود .این پرتو از یک روزنه که مقدار انرژِی آزاد شده در نمونه را کنترل می کند ،عبور می کند .(و در

  منبع پایان نامه درباره نمونه(C)، (۳-۱۴)، C=(A+0.0321)/0.015، ماکسیمم(A

دیدگاهتان را بنویسید